Skip Navigation Links Türkçe  

Research ProjectsNoSubjectTypeProject NoStartDateDurationBudgetExecuter
1. Zeolit Beta Destekli Tungstofosforik Asit Katalizörler Varlığında Difenil Metan ÜretimiBAP 2019   
2. Fırın İçerisinde Oluşan Kokuların ve Buharın Kontrollü Salınımını Sağlayacak Yenilikçi Aktif Karbon Esaslı Filtre Tasarımının Geliştirilmesi  2019   
3. Beton Üretiminde Kullanılan Akışkanlaştırıcının Yapısına Üretim Koşullarının Etkisinin AraştırılmasıBAP 2019 11.200 TL 
4. Tavuk Yağının Sıvı Yakıt Olarak DeğerlendirilmesiTÜBİTAK 2019   
5. Alıç Meyvesinin Basınçlı Sıvı Ekstraksiyonu  2019   
6. Biyokütle ve Biyo-char Katkılı Kömürlerin Farklı Koşullarda Yanma Kinetiğinin İncelenmesiBAP 2018 11.980 TL 
7. Kontrollü Olarak Bir Araya Getirilmiş Plaka Şekilli Çinko Oksit Taneciklerinin Kullanımıyla Ayırım Özellikleri İyileştirilmiş Hibrit Ultrafiltrasyon Membranların GeliştirilmesiTÜBİTAK 2018 68.000 TL 
8. 2B Yenilikçi Mxene Kristallerinin Dinamik Mekanik ve Elektronik Özelliklerinin Sistematik Olarak İncelenmesi ve Cvd Yöntemi İle Geniş Alanlı Olarak BüyütülmesiTÜBİTAK 2018 580.000 TL 
9. Piroliz Katı Ürününün Toprak Düzenleyicisi Olarak Kullanımının AraştırılmasıBAP 2018   
10. Lignoselülozik Biyokütlenin Isıl Dönüşümüne Hidrotermal Ön İşlemin Etkilerinin İncelemesiBAP 2018   
11. Büyük Ebat Porselen Karolar İçin Renk Aktifliği Yüksek Koruyucu Üst Sır Geliştirilmesi  2018   
12. Farklı Alaşımlı Kaplamalar İçin Yüksek Performanslı Kaplama Prosesi Geliştirilmesi  2018   
13. Sıcak Dövme, Döküm Malzemeler Üzerine Uygulanacak Metalik, Organik Kaplamalar ile Çevrimsel Korozyon ve Darbe Dayanımını Aynı Anda Arttıracak Proses Geliştirilmesi  2018   
14. Hurma çekirdeklerinin ani ve hızlı piroliz yöntemleriyle değerli ürünlere dönüştürülmesi  2018 10.000 TL 
15. Cevap-Yüzey Yöntemi Kullanılarak Aktif Karbon ile Boyar Madde Gideriminin Optimizasyonu  2017 29.400 TL 
16. Gıda Endüstrisi Atıklarının Enerji Ve Çevre Alanında Kullanılabilir Ürünlere DönüştürülmesiBAP 2017 400.000 TL 
17. CaO’nun Midye Kabuklarından Elde Edilerek Atık Mantar Kompostunun Pirolizinde Katalizör Olarak DeğerlendirilmesiBAP 2017 20.000 TL 
18. Development of Education Moduls for Railway Passenger Service Systems DEM-Rail-PSSAvrupa Birliği 2017 246.000 Euro 
19. Silika Kaplı Karbon Nanotüp Katkılı Yüksek Performanslı Membran Üretimi ve Özelliklerinin DeğerlendirilmesiBAP 2017 450.300 TL 
20. Tütün atığından hidrojence Zengin Gaz Üretiminde Termokimyasal Dönüşüm Parametrelerinin BelirlenmesiBAP 2017 10.000 TL 
21. Ayçekirdeği Küspesinin Gazlaştırılmasıyla Hidrojence Zengin Gaz Üretimi ve Aspen SimülasyonuBAP 2017 10.000 TL 
22. Metal Hidrürlerden Hidrojen Üretiminde Kullanılacak Nano Katalizör Sentezi ve KarakterizasyonuBAP 2017   
23. Pirina yağının sıvı yakıt olarak değerlendirilmesi  2017   
24. Hidrojen Üretiminde Kullanılan Katalizör Sentezi ve Biyoetonolün Buhar Reforminginde Aktivitesinin BelirlenmesiBAP 2017 10.000 TL 
25. Polimer Esaslı Kompozitlerin Darbe Dayanımlarının İncelenmesiBAP 2017   
26. Grafen Oksit ve Nanoselüloz Katkılı Kitosan Esaslı Polimer Membranların Geliştirilmesi ve Atık Su Arıtımında KullanılmasıBAP 2017   
27. İmplant İlişkili Enfeksiyonların Önlenmesinde Gümüş İyon Katkılı Kalsiyum Fosfat Temelli Özel Kaplama Uygulanmış Ortopedik İmplantların KullanımıTÜBİTAK 2017   
28. PVDF Esaslı Kompozitlerin Hazırlanması ve KarakterizasyonuBAP 2017   
29. Süpürge otu tohumunun faydalı ürünlere dönüştürülerek değerlendirilmesi  2017 10.000 TL 
30. Cevap-Yüzey Yöntemi Kullanılarak Aktif Karbon ile Boyar Madde Gideriminin OptimizasyonuBAP 2017 29.400 TL 
31. Metal Yüklü Heteropoli Asit Katalizörleri ve Kinetik UygulamalarıBAP 2017   
32. Enerji ve Gaz Depolama Uygulamalarında Biyokütle Katranı Ziftinden Üretilen Karbon Köpük KullanımıBAP 2017 671.000 TL 
33. Sıvı Fazda Grafen Üretiminde Çalışma Koşullarının Grafen Verimine Etkisinin İncelenmesiBAP 2017   
34. Piroliz Sıvı Ürününden Biyo-Zift Eldesi ve KarakterizasyonuBAP 2017   
35. Grafit Esaslı Karbon Nanoakişkan Eldesi ve Isı Değiştirici Sistemlerinde Kullanımının AraştırılmasıBAP 2017 10.000 TL 
36. Tek Katmanlı Ti2C kristalinin Kimyasal Buhar Biriktirme yöntemi ile sentezi ve optimizasyonuBAP 2017 30.000 TL 
37. Biyo-zift Esaslı Karbonlu Malzemelerin GeliştirilmesiBAP 2016   
38. SBA-15 destekli metal-heteropoli asit sentezi ve karakterizasyonuBAP 2016   
39. Montmorillonit Destekli Metal Katalizörlerin Sentezi ve Biyokütleden Furfural Üretimi Üzerine Etkisinin AraştırılmasıBAP 2016   
40. Heterojen Katalizörler Varlığında Propilen Glikol Üretimi  2016   
41. Polimer Bazlı Kompozit ÜretimBAP 2016 40.000 TL 
42. Metal klorür katalizörlüğünde biyokütleden furfural üretimiBAP 2016   
43. Enzimlerin Destek Madde Üzerine İmmobilizasyon Çalışmalarının BaşlatılmasıBAP 2016   
44. Biyokütleden Metal Klorür Katalizörler ile 5 Hidroksimetil Furfural 5 Hmf ÜretimiBAP 2016   
45. Akışkanlaştırıcı/Su Azaltıcı Katkı Kullanılan Çimento Harçlarında Su/Çimento Oranlarının Yapısal Özelliklere EtkisiBAP 2016 49.900 TL 
46. Ayçiçeği sapından yenilebilir CMC film üretimi ve karakterizasyonuBAP 2016 10.000 TL 
47. ELEKTROEĞİRME YÖNTEMİ İLE PVA SEPİYOLİT KOMPOZİT NANOLİFLERİN ÜRETİMİ VE KARAKTERİZASYONUBAP 2016 30.000 TL 
48. Ceviz Kabuğundan Aktif Karbon ÜretimiBAP 2016 18.700 TL 
49. Şeker Fabrikası Yan Ürünü Küspenin Gazlaştırılması İle Hidrojence Zengin Gaz ÜretimiTÜBİTAK 2016   
50. PİRİNA YAĞI EKSTRAKSİYONU VE MİKRODALGA SENTEZ ÜNİTESİ İLE BİYODİZEL ELDESİTÜBİTAK 2016   
51. Transesterleşme reaksiyonu ile mikroalg yağından sıvı yakıt eldesiBAP 2016 26.900 TL 
52. Monoterpenik Fenol Polimerlerinin Poli(laktik Asit) ve KitosaninÖzelliklerine Etkisinin IncelenmesiBAP 2015   
53. BİYOETANOL RAFİNERİSİ YAKLAŞIMIYLA LİGNOSELÜLOZİK BİYOKÜTLEDEN BAZI PETROKİMYA BİLEŞENLERİNİN ÇEVREDOSTU TEKNOLOJİLER KULLANILARAK ÜRETİM PROSESLERİNİN ARAŞTIRILMASIBAP 2015   
54. Atmosfer Ortamında Karbon Nanotüp SenteziBAP 2015 10.000 TL 
55. Aspir Yağından Biyodizel Üretiminin AraştırılmasıBAP 2015 10.000 TL 
56. Doğrudan metanol yakıt hücresi için membran geliştirilmesiBAP 2015 10.000 TL 
57. Pamuk yağından epoksi pamuk yağı üretimi ve üretim parametrelerinin optimizasyonuBAP 2015 45.500 TL 
58. Mikrodalga Destekli Transesterleşme Reaksiyonuyla Aspir Yağından Biyodizel EldesiBAP 2015 26.700 TL 
59. Fındık Kabuğundan Furfural ve Levunilik Asit ÜretimiBAP 2015   
60. Biyokütle Katranından Biyo zift Üretimi ve Ürünlerin KarakterizasyonuBAP 2015 30.000 TL 
61. SBA 15 Destekli 12 Tungstofosforik Asit Sezyum Tuzunun SenteziBAP 2015   
62. Pişirme bölmesinde gaz kontaminasyonu içermeyen, A enerji verimliliğinde yanma odalı ev tipi gazlı ankastre fırın geliştirilmesi  2015   
63. Pirolitik çevrimde enerji ve temizleme verimliiği arttırılmış yeni ankastre fırın platformu geliştirme  2015   
64. Biyokütleden Kimyasal Aktivasyonla Aktif Karbon Üretimini Etkileyen Parametrelerin AraştırılmasıBAP 2014 30.000 TL 
65. Biyokütleden Karbonlu Malzemeler Elde EdilmesiBAP 2014 16.500 TL 
66. Montmorillonit Destekli Geçiş Metalleri Yüklenmiş Katalizörlerin Sentezi,Karakterizasyonu ve Biyokütle Türevi Karbonhidratların Furfural ve Hidroksimetilfurfural (5-HMF) Üretimi için KullanımıBAP 2014   
67. Proton Değişim Membran Yakıt Hücresi için Asit Yüklü Polybenzimidazol membran Sentezi Karakterizasyonu ve Performans OptimizasyonuBAP 2014   
68. Nanozeolit Polibenzimidazol Nanokompozit Sentezi ve Elektroeğirme Yöntemi ile Nano Fiber Membran ÜretimiBAP 2014 7.500 TL 
69. Polimer elektrolit membran yakıt hücreleri için Polibenzimidazol PBI membran üretiminin geliştirilmesiBAP 2014   
70. Heterojen katalizör sentezi ve çay atığından termokimyasal süreçler ile gaz ürün eldesiBAP 2014 10.000 TL 
71. Su-gaz yerdeğiştirme reaksiyonunun kinetik analiziBAP 2014 49.700 TL 
72. Biyokütleden elde edilen aktif karbonlarla fenol gideriminin faktöryel tasarım yöntemi ile analiziBAP 2014 40.000 TL 
73. Elektrolif Çekme Yöntemi ile Polimer Nanoliflerin ÜretimiBAP 2014 12.000 TL 
74. Oktil Salisilat ÜretimiBAP 2014 18.000 TL 
75. ZSM 12 Katalizörünün Sentezi Karakterizasyonu ve Benzil Alkol ile Benzenin Benzilasyon Tepkimesindeki Katalitik Performansının IncelenmesiBAP 2014 758.800 TL 
76. D83 Proton Değişim Membran Yakıt Hücresi için Asit Yüklü Polybenzimidazol membran Sentezi Karakterizasyonu ve Performans Optimizasyonu  2014   
77. Yağlı Mayaların Taranması Biyoenerji üretiminde kullanılacak Maya Lipitlerinin Atık Ham Gliserolde Üretimi Optimizasyonu ve Karakterizasyonu  2013   
78. Biyokütleden Aktif Karbon Üretimi Karakterizasyonu ve Adsorpsiyon Kapasitesinin Geliştirilmesi  2013   
79. Nano Katalizör Sentezi  2013   
80. Biyokütleden Hidrojen eldesinde kullanılan katalizörlerin sentezi ve karakterizasyonuBAP 2013 10.000 TL 
81. Farklı Atıkların TG-FTIR-MS ile Isıl Davranışlarının Belirlenmesi  2013 9 820 TL 
82. Biyokütleden Hidrojen Üretiminde Etkin Olan Ni/Al2O3-ZrO2 ve Sn/Al2O3-ZrO2 Katalizörlerinin Sentezi ve Aktivitelerinin Belirlenmesi  2013 10 000 TL 
83. Ormansal Biyokütleden Enerji Üretimi Sonrasında Oluşan Biyo-Char ile Negatif Karbon Emisyonu Gerçekleşme Potansiyelinin AraştırılmasıTÜBİTAK 2012 140 440 TL 
84. Biyokütleden Basınçlı Piroliz Yöntemiyle Elde Edilen Ürünlerin Cevap Yüzey Metodu Kullanarak Optimizasyonu ve Karakterizasyonu  2012 9 986 TL 
85. Tungstofosforik Asit Sezyum Tuzunun Ultrason Yardımı İle Nano Katalizör Olarak Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu  2012 10 000 TL 
86. Tungstofosforik Asit Sezyum Tuzunun Ultrason Yardımı İle Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Benzenin dec-1-en ile Alkillenme Tepkimesinde Nano Katalizör Olarak Kullanılması  2012 107 344 TL 
87. Termogravimetrik Analiz Yöntemiyle Ceviz Kabuklarının Plastik Atıklarla Isıl Bozunma Kinetiğinin İncelenmesi  2012 7 500 TL 
88. Proton Değişim Membran Yakıt Hücresi İçin Asit Yüklü Polibenzimidazol Membran Sentezi, Karakterizasyonu ve Performans Optimizasyonu  2012 520 574 TL 
89. Ön İşlemlerin Ayçiçeği Sapının Şekerlere Enzimatik Hidrolizi Üzerine Etkisi ve Enzim Kinetiğinin İncelenmesi  2012 9 974 TL 
90. Selüloz Nanowhisker ile Güçlendirilmiş Polimer Kompozitlerin Üretimi ve Mekanik, Termal Özelliklerinin İyileştirilmesi  2012 9 959 TL 
91. Selüloz Esaslı Biyobozunur Polimer Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu  2012 549 876 TL 
92. Biyokütleden Aktif Karbon Üretimi ve Elde Edilen Aktif Karbonun Atık Su Arıtımında Kullanımı  2012 75 658 TL 
93. Haşhaş Sapının Şekerlere Enzimatik Hidrolizi ve Kinetiğinin İncelenmesi  2012 10 000 TL 
94. Biyokütlenin Yavaş Pirolizi ile Bozundurulması Yöntemiyle Aktif Karbon Eldesi  2012 9 033 TL 
95. Fındık Kabuğundan Mikrobiyal/Enzimatik Yolla Biyoetanol Üretimi  2012 783 424 TL 
96. Petrol Rafineri Atıklarının Piroliz ile Değerlendirilerek Enerji Üretiminde ve Endüstriyel Kirleticilerin Gideriminde Kullanılması  2012 280 500 TL 
97. Proton Değişim Membran Yakıt Hücresi için Sülfolanmış Poli (Arilen Eter Benzimidazol) Kopolimer Membran Sentezi  2012 49 491 TL 
98. Biyokütlenin Süperkritik Su Ortamında Gazlaştırılmasında Kullanılacak Olan Ni/ZrO2 ve Sn/ZrO2 Katalizörlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu  2012 8 516 TL 
99. Biyokütlenin Pirolizinde Optimum Ürün Verimine Ulaşmak İçin Cevap Yüzeyi Yöntemi (Response Surface Methodology) Kullanılması ve Elde Edilen Ürünlerin Karakterizasyonu  2012 74 765 TL 
100. Farklı Biyokütlelerin Pirolizi ve Ürünlerin Karakterizasyonu  2011 9740,50 TL 
101. Paladyum ile Aktifleştirilmiş SBA-15 Türü Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kinetik Uygulaması”  2011 7 849 TL 
102. Biyokütleden Karbonlu Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu”  2011 38 267 TL 
103. “Fındık Kabuğunun Mikrobiyal Hidrolizi”  2011 39 994 TL 
104. “Biyokütleden Sıvı Ürün Elde Edilmesinde Kullanılan Katalizörlerin Sentezlenmesi”  2011 10 000 TL 
105. Yemeklik Atık Yağın Mikrodalga Destekli Transesterifikasyonu İle Biyodizel Eldesi ve Moleküler Distilasyonla SaflaştırılmasıTÜBİTAK 2010 24 640 TL 
106. Farklı Plastik ve Biyokütle Atık Karışımlarının Termogravimetrik Analiz Yöntemiyle Birlikte Pirolizi ve Elde Edilen Ürünlerin KarakterizasyonuTÜBİTAK 2010 17 040 TL 
107. Biyokütlenin Süperkritik Su Ortamında Gazlaştırılması  2010 516 000 TL 
108. Çevre Dostu Etil Asetat Üretimi İçin Katalitik Üretim Metotları Geliştirilmesi  2010 569 318 TL 
109. Bir Pasif Doğrudan Metanol Yakıt Hücresi ve Hücre Yığının Üretimi ve Optimizasyonu  2010 529 531 TL 
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!