Skip Navigation Links Türkçe  

Research ProjectsNoSubjectTypeProject NoStartDateDurationBudgetExecuter
1. Farklı Atıkların TG-FTIR-MS ile Isıl Davranışlarının Belirlenmesi  2013 9 820 TL 
2. Biyokütleden Hidrojen Üretiminde Etkin Olan Ni/Al2O3-ZrO2 ve Sn/Al2O3-ZrO2 Katalizörlerinin Sentezi ve Aktivitelerinin Belirlenmesi  2013 10 000 TL 
3. Ormansal Biyokütleden Enerji Üretimi Sonrasında Oluşan Biyo-Char ile Negatif Karbon Emisyonu Gerçekleşme Potansiyelinin AraştırılmasıTÜBİTAK 2012 140 440 TL 
4. Biyokütleden Basınçlı Piroliz Yöntemiyle Elde Edilen Ürünlerin Cevap Yüzey Metodu Kullanarak Optimizasyonu ve Karakterizasyonu  2012 9 986 TL 
5. Tungstofosforik Asit Sezyum Tuzunun Ultrason Yardımı İle Nano Katalizör Olarak Sentezlenmesi ve Karakterizasyonu  2012 10 000 TL 
6. Tungstofosforik Asit Sezyum Tuzunun Ultrason Yardımı İle Sentezlenmesi, Karakterizasyonu ve Benzenin dec-1-en ile Alkillenme Tepkimesinde Nano Katalizör Olarak Kullanılması  2012 107 344 TL 
7. Termogravimetrik Analiz Yöntemiyle Ceviz Kabuklarının Plastik Atıklarla Isıl Bozunma Kinetiğinin İncelenmesi  2012 7 500 TL 
8. Proton Değişim Membran Yakıt Hücresi İçin Asit Yüklü Polibenzimidazol Membran Sentezi, Karakterizasyonu ve Performans Optimizasyonu  2012 520 574 TL 
9. Ön İşlemlerin Ayçiçeği Sapının Şekerlere Enzimatik Hidrolizi Üzerine Etkisi ve Enzim Kinetiğinin İncelenmesi  2012 9 974 TL 
10. Selüloz Nanowhisker ile Güçlendirilmiş Polimer Kompozitlerin Üretimi ve Mekanik, Termal Özelliklerinin İyileştirilmesi  2012 9 959 TL 
11. Selüloz Esaslı Biyobozunur Polimer Nanokompozitlerin Hazırlanması ve Karakterizasyonu  2012 549 876 TL 
12. Biyokütleden Aktif Karbon Üretimi ve Elde Edilen Aktif Karbonun Atık Su Arıtımında Kullanımı  2012 75 658 TL 
13. Haşhaş Sapının Şekerlere Enzimatik Hidrolizi ve Kinetiğinin İncelenmesi  2012 10 000 TL 
14. Biyokütlenin Yavaş Pirolizi ile Bozundurulması Yöntemiyle Aktif Karbon Eldesi  2012 9 033 TL 
15. Fındık Kabuğundan Mikrobiyal/Enzimatik Yolla Biyoetanol Üretimi  2012 783 424 TL 
16. Petrol Rafineri Atıklarının Piroliz ile Değerlendirilerek Enerji Üretiminde ve Endüstriyel Kirleticilerin Gideriminde Kullanılması  2012 280 500 TL 
17. Proton Değişim Membran Yakıt Hücresi için Sülfolanmış Poli (Arilen Eter Benzimidazol) Kopolimer Membran Sentezi  2012 49 491 TL 
18. Biyokütlenin Süperkritik Su Ortamında Gazlaştırılmasında Kullanılacak Olan Ni/ZrO2 ve Sn/ZrO2 Katalizörlerinin Sentezi ve Karakterizasyonu  2012 8 516 TL 
19. Biyokütlenin Pirolizinde Optimum Ürün Verimine Ulaşmak İçin Cevap Yüzeyi Yöntemi (Response Surface Methodology) Kullanılması ve Elde Edilen Ürünlerin Karakterizasyonu  2012 74 765 TL 
20. Farklı Biyokütlelerin Pirolizi ve Ürünlerin Karakterizasyonu  2011 9740,50 TL 
21. Paladyum ile Aktifleştirilmiş SBA-15 Türü Katalizörlerin Sentezi, Karakterizasyonu ve Kinetik Uygulaması”  2011 7 849 TL 
22. Biyokütleden Karbonlu Malzemelerin Üretimi ve Karakterizasyonu”  2011 38 267 TL 
23. “Fındık Kabuğunun Mikrobiyal Hidrolizi”  2011 39 994 TL 
24. “Biyokütleden Sıvı Ürün Elde Edilmesinde Kullanılan Katalizörlerin Sentezlenmesi”  2011 10 000 TL 
25. Yemeklik Atık Yağın Mikrodalga Destekli Transesterifikasyonu İle Biyodizel Eldesi ve Moleküler Distilasyonla SaflaştırılmasıTÜBİTAK 2010 24 640 TL 
26. Farklı Plastik ve Biyokütle Atık Karışımlarının Termogravimetrik Analiz Yöntemiyle Birlikte Pirolizi ve Elde Edilen Ürünlerin KarakterizasyonuTÜBİTAK 2010 17 040 TL 
27. Biyokütlenin Süperkritik Su Ortamında Gazlaştırılması  2010 516 000 TL 
28. Çevre Dostu Etil Asetat Üretimi İçin Katalitik Üretim Metotları Geliştirilmesi  2010 569 318 TL 
29. Bir Pasif Doğrudan Metanol Yakıt Hücresi ve Hücre Yığının Üretimi ve Optimizasyonu  2010 529 531 TL 
Home | Department | Undergraduate | MS Program | PhD Program | Research | Continual Improvement

© 2011 CENG. All rights reserved.

Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS!